Vrijwilligerswerk en UWV

Soepelere regels voor vrijwilligerswerk naast een WW-uitkering

Minister Asscher van Sociale Zaken heeft eindelijk meer duidelijkheid gegeven over de voorwaarden waarop mensen met een WW-uitkering vrijwilligerswerk mogen doen. Het leidt in ieder geval tot versoepeling van de regels zodat het gemakkelijker wordt voor mensen met een WW-uitkering vrijwilligerswerk te doen. In hoeverre dit alle problemen oplost, zal blijken in de uitwerking van de voorstellen. De minister doet in een brief aan de Kamer een aantal voorstellen voor de aanpassingen in de WW regels. Hiermee wil de minister de wetgeving beter laten aansluiten bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen – zoals de terugtredende overheid, bezuinigingen en decentralisatie – en de grotere vraag naar de eigen bijdrage van burgers en vrijwillige inzet.

Voortzetten van vrijwilligerswerk bij werkloosheid

Het uitgangspunt is dat werknemers die naast hun betaalde baan vrijwilligerswerk doen en werkloos worden, zonder consequentie het vrijwilligerswerk kunnen voortzetten. Voorwaarde is wel dat de omvang van vrijwilligerswerk niet toeneemt. Als de WW-gerechtigde zijn activiteiten wel uitbreidt of start met nieuwe vrijwilligersactiviteiten, zal het UWV toetsen of werkelijk sprake is van vrijwilligerswerk.

Verdringing van betaalde arbeid

De meest gehoorde reden waarom iemand met een WW geen vrijwilligerswerk mag doen, is dat het betaalde arbeid verdringt. De minister kijkt in zijn voorstel voor het vaststellen van verdringing van betaalde arbeid niet langer naar heel Nederland, maar alleen naar de betreffende organisatie. Er is pas sprake van verdringing als de vrijwilligersactiviteit van de uitkeringsgerechtigde eerder een betaalde functie was. Het moet dus gaan om werkzaamheden waarvoor binnen de organisatie geen betaalde medewerkers worden aangesteld.

Additionele werkzaamheden

In de huidige situatie mogen mensen met een WW-uitkering alleen vrijwilligerswerk doen als dit additioneel is aan betaalde werkzaamheden. Asscher stelt voor om die verplichting weg te nemen: om vrijwilligerswerk met behoud van WW binnen de sectoren zorg, welzijn en onderwijs mogelijk te maken, is het niet langer noodzakelijk dat het om aanvullende (additionele) taken op de reguliere betaalde werkzaamheden binnen een organisatie gaat. Voorwaarde hierbij is dat de werkzaamheden al enige tijd uitsluitend door vrijwilligers worden uitgevoerd. De precieze termijn hiervoor maakt de minister niet concreet. Het mag in ieder geval niet direct een betaalde functie verdringen. Voorbeeld: iemand met een WW-uitkering mag in de toekomst alleen vrijwillig conciërge zijn op een school als daar voorheen geen betaalde conciërge heeft gewerkt. Als de conciërge net een maand daarvoor is ontslagen, dan wordt het aanstellen van een vrijwilliger beschouwd als werkverdringing.

Mensen met zowel een WW als WWB uitkering worden niet langer gekort op de WW-uitkering vanwege de werkzaamheden die ze verrichten als tegenprestatie in het kader van de WWB.

Van voorstel naar regeling

In de Kamerbrief geeft de minister aan in overleg te zijn met het UWV, vereniging NOV en NOC*NSF om de verruiming van de mogelijkheden vorm te geven in wet- en regelgeving. Het zal nog wel enige tijd duren voor deze aanpassingen door de beide Kamers aangenomen worden. Vooruitlopend op de aanpassingen in de regelgeving wil de minister met het UWV afspraken maken om de voorstellen al in te voeren. Informatie hierover zal op de website van het UWV terug te vinden zijn http://www.uwv.nl/ [Movisie, juli 2014]

Waar gaat het nu fout en straks niet meer?

De huidige regeling gaat ervan uit dat als werkzaamheden elders betaald zijn, dit ergens geen vrijwilligerswerk mag zijn. Zo komt het dat iets dat altijd werd gedaan door vrijwilligers, toch als betaalde arbeid wordt aangemerkt. Denk hierbij aan functie zoals barvrijwilliger in een theater, bestuurswerk bij een lokale (sport)vereniging, iemand die koffie helpt schenken in een zorginstelling of de chauffeur op de vrijwillige buurtbus. [Vereniging NOV, juli 2014]